VEDTÆGTER

VAARST-FJELLERAD BOLDKLUB

§ 1. Foreningens navn er Vaarst-Fjellerad Boldklub, stiftet 25.11.1959

Stk. 2. Foreningen er omdannet i 1990 i forbindelse med opløsning af Fjellerad Idrætsforening, stiftet 1907

Stk. 3. Foreningens hjemsted er Aalborg kommune. Foreningens postadresse er Vaarstvej 173, 9260 Gistrup

§ 2. Foreningen skal etablere de idrætsgrene, der er tilstrækkelig interesse for i det omfang, det er praktisk og økonomisk gennemførligt. Når fornøden tilslutning er opnået, etableres om nødvendigt særlige afdelinger for de enkelte idrætsgrene

Stk. 2. Foreningen er tilsluttet de forbund og organisationer, der er relevante for de etablerede idrætsgrene.

§ 3. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

​Stk. 2. Den ordinære generalforsamling af holdes i årets første kvartal på foreningens postadresse.

​Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes ved meddelelse på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset og hallen med mindst 14 dages varsel.

​Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

​Stk. 5. Alle medlemmer, der på generalforsamlingstidspunktet er fyldt 16 år, kan møde og stemme. Medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, kan være repræsenteret af en person, der har forældremyndighed for medlemmet. Personer med forældremyndighed for flere medlemmer under 16 år kan kun repræsentere et af disse medlemmer og har dermed kun 1 stemme.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Til ændring af vedtægterne kræves at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges 3-5 medlemmer af bestyrelsen, således at 1-3 vælges på ulige årstal og 1-2 vælges på lige årstal.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Der vælges 2 revisorer. Hver revisor vælges for 2 år og vælges skiftevis hvert år. Der vælges 1 revisorsuppleant som vælges for 1 år.

Stk. 7. Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger

Stk. 8. På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra foreningens formand

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og fremlæggelse af budget

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af suppleanter

6. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant.

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom vedlagt forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget af bestyrelsen. Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer

Stk. 2. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i hans fravær den fungerende formands stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsen kan efter behov beslutte at nedsætte udvalg.

Stk. 6. Der føres protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøderne.

Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra 3 på hinanden følgende møder uden gyldig grund, kan vedkommende betragtes som udtrådt og erstattes af suppleanten.

§ 7. Enhver som vil respektere foreningens formål og vedtægter kan optages som aktivt eller passivt medlem

Stk. 2. Indmeldelse og udmeldelse som aktivt eller passivt medlem kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 3. Udmeldelse og udlevering af evt. spillercertifikat accepteres kun, såfremt medlemmet ikke er i kontingent restance. Kontingent ved udmeldelse betales for det halvår hvor udmeldelse finder sted.

§ 8. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingent betales forud.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan bestyrelsen fritage enkelte medlemmer helt eller delvis for betaling af kontingent.

§ 9. Et medlem kan ekskluderes af foreningen efter enstemmig beslutning af bestyrelsen. Vedkommende kan skriftligt kræve bestyrelsens afgørelse forelagt på næste generalforsamling, der med simpel majoritet træffer endelig afgørelse.

Vedkommende har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 10. Efter forslag fra bestyrelsen kan æresmedlemmer udnævnes efter vedtagelse på generalforsamlingen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har stemmeret.

Stk. 2. Udnævnelse af æresmedlemmer kan ske for medlemmer, der har udført en ekstraordinær indsats i foreningen gennem mange år.

§ 11. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde opgørelse og balance.

Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de to revisorer.

Stk. 3. Det reviderede regnskab skal hvert år indsendes til Aalborg kommune.

Stk. 4. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 5. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån kræves underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse.

Stk. 7. Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentforpligtigelsen. Intet medlem af bestyrelsen kan påtage sig personlig kaution for foreningens forpligtigelser.

§ 12. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende gyldige stemmer.

Ændringer vedtaget d.19.03.2017

Tom Greiffenberg

Dirigent​

Like os på Facebook​

Følg med i vores hverdag, deltag i konkurrencer og læse de nyeste informationer.

Kontakt VFB

​Ring til os på 60 49 67 69 - Telefontider hverdage mellem 8:00 - 18:00

Du kan også med fordel skrive en mail til os på formanden@vfb-sport.dk.

 

Find os her

​Nyheder fra VFB

16-07-2024
Året Træner skal findes
David Rytter er nomineret som Årets Træner - vi er stolte!
Læs hele nyheden »
16-07-2024
Kampprogram for klubbens hold EFTERÅRET 2024
Her kan du finde efterårets kampprogrammer for klubbens fodboldhold
Læs hele nyheden »